ALGEMENE VOORWAARDEN

1. INLEIDENDE BEPALINGEN

1.1 Identiteiten van de Verkoper
www.LampenTotaal.be (hierna de «Site» genoemd) is een website van de onderneming LampenTotaal, met maatschappelijke zetel te LAR M30, 8930 Rekkem, ingeschreven in het handelsregister onder het nummer KvK 75232766 (hierna «LampenTotaal» genoemd).

1.2 Identiteit van de Koper
In het kader van huidige bepalingen wordt met de term «Koper» iedere persoon bedoeld die producten van LampenTotaal aankoopt op de Site. De Koper dient een geldige rechtspersoon te zijn met woonplaats in België en met de rechtsbekwaamheid om contracten aan te gaan.

1.3 Algemene verkoopsvoorwaarden
Het doel van deze algemene verkoopsvoorwaarden is het definiëren van de voorwaarden en de modaliteiten van de verkoop on line van de producten van LampenTotaal op de Site. Zij kunnen door de Koper afgedrukt en bewaard worden. Door het overeenkomstige vakje aan te vinken, erkent de Koper ze gelezen en uitdrukkelijk aanvaard te hebben. LampenTotaal behoudt zich het recht voor om de Algemene verkoopsvoorwaarden op eender welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, met dien verstande dat de Algemene verkoopsvoorwaarden die op de verkoop van toepassing zijn, diegene zijn die de Koper aanvaardt bij het plaatsen van zijn bestelling.

1.4 Informatie over de producten
De Koper kan voorafgaand aan zijn bestelling op de Site kennis nemen van de essentiële kenmerken en van de prijs van de producten die hij wil bestellen door erop te klikken. LampenTotaal behoudt zich het recht voor om op eender welk moment nieuwe producten toe te voegen, sommige te verwijderen of hun voorstelling of prijs te veranderen. De informatie over de producten en de prijzen die op de bestelling van toepassing zijn, zijn deze die op de Site vermeld worden op het moment dat de Koper zijn bestelling bevestigt.

1.5 Klantenservice
Voor alle informatie, vragen of advies met betrekking tot de bestelling of de producten kan u contact opnemen met de Klantenservice van LampenTotaal:
• Telefonisch op het nummer 02/808.97.14
• Via de rubriek "Contactformulier" van de Site
• Via e-mail naar het e-mailadres: info@lampentotaal.be
• Per brief naar het volgende adres: LAR M30, 8930 Rekkem

 

2. BESTELLING

2.1 De verschillende stappen van de bestelling zijn:

2.1.1 Bestelling op de Site
De Koper selecteert het product/de producten naar keuze en voegt het/ze toe in de rubriek «Uw winkelmand». Hij kan er de details van zijn bestelling controleren en ze op eender welk moment wijzigen. De Koper moet vervolgens zijn gegevens, het facturatieadres, de plaats en de leveringswijze alsook de gekozen betaalwijze valideren. Vanaf het moment dat de Koper zijn bestelling bevestigt door op het pictogram «Valideer uw betaling» te klikken, wordt hij geacht de inhoud en de voorwaarden van zijn bestelling, de prijzen, kenmerken, hoeveelheden en levertijden van de bestelde producten definitief goedgekeurd te hebben. De bestelling is dan definitief.

2.1.2 Bestelling per telefoon
De Koper kan de producten ook bestellen door te bellen naar het nummer 02/808.97.14

2.2 Bevestiging van de bestelling

LampenTotaal verstuurt een e-mail naar de Koper met een overzicht van de bepalingen en voorwaarden van de bestelling. De Koper kan de status van zijn bestelling volgen en zijn factuur downloaden in de rubriek «Uw account» op de Site.

2.3 Het onbeschikbaar zijn van de producten

In geval van onbeschikbaarheid van het product na het plaatsen van de bestelling zal de Koper over de gevolgen voor zijn bestelling geïnformeerd worden ten laatste op het moment van de levering. Alleen de geleverde producten zullen gefactureerd worden.

2.4 Annulatie van de bestelling

LampenTotaal behoudt zich het recht voor om alle bestellingen om een gerechtvaardigde reden te annuleren, in het bijzonder:
• Bestellingen door professionelen, bestellingen van abnormale aard (zoals deze die meer dan 4 producten met dezelfde referentie omvatten), abnormaal herhaalde bestellingen;
• Als de door de Koper verstrekte informatie onvolledig of onnauwkeurig zou zijn;
• In geval van verzuim van betaling of gedeeltelijke betaling van de door de Koper verschuldigde bedragen. De Koper kan zijn bestelling annuleren door zijn recht van herroeping uit te oefenen overeenkomstig de voorwaarden zoals voorzien in artikel «6. RECHT VAN HERROEPING».

 

3. PRIJZEN

De verkoopprijzen van de producten van LampenTotaal zijn vermeld in euro (€), inclusief alle belastingen aan het tarief dat van kracht is op de dag van de bestelling en exclusief verzendkosten, waarvan het bedrag afhankelijk is van de door de Koper gekozen optie.

 

4. BETALINGSVOORWAARDEN

4.1 Kredietkaart

De betaling van de bestellingen geschiedt uitsluitend met een kredietkaart die tot een netwerk van Visa of Mastercard behoort en op een in België gedomicilieerde rekening uitgegeven is, of met een debietkaart (Maestro Bancontact) die op een in België gedomicilieerde rekening uitgegeven is. Betaling met een bankcheque wordt niet aanvaard. Betaling met PayPal is mogelijk, alsook het AfterPay betaalsysteem. Het debiteren zal op het moment van het verzenden van de bestelling plaatsvinden. De gegeven verbintenis tot betalen met een kredietkaart is onherroepelijk. Door de informatie over zijn kredietkaart mee te delen, machtigt de Koper de debitering van zijn kredietkaart.

4.2 De gegevens

De Koper moet het nummer van zijn kredietkaart, de vervaldatum van de kaart en de veiligheidscode (getal van 3 cijfers dat op de achterzijde van de kredietkaart staat) doorgeven.

4.3 Beveiliging

De hele transactie wordt in versleutelde modus uitgevoerd en de bankgegevens van de Koper gaan niet via de Site.

 

5. LEVERING

5.1 Leveringsvoorwaarden

De producten kunnen alleen in België geleverd worden. Tijdens zijn bestelling zal de Koper uit de voorgestelde leveringswijzen diegene kiezen die hem het best past.

5.2 Leveringstermijnen

De verzendingstermijn van de producten hangt af van de door de Koper gekozen optie tijdens het plaatsen van de bestelling. Behoudens in geval van onvoldoende voorraad of overmacht, staking van de transport- en/of postdiensten zullen de producten in ieder geval ten laatste dertig (30) dagen na bevestiging van de bestelling aan de Koper geleverd worden. In het geval dat de producten naar LampenTotaal teruggebracht worden omdat de Koper het pakket met de producten niet in ontvangst genomen zou hebben, zal het bedrag van de bestelling aan de Koper terugbetaald worden min de leveringskosten.

5.3 Verificatie van de bestelling na ontvangst

De Koper moet onmiddellijk de staat van het pakket controleren om direct zijn voorbehoud bij de transporteur te maken tijdens de overhandiging van het pakket. Een latere klacht over de staat van het pakket zal niet meer mogelijk zijn bij de Klantenservice van LampenTotaal. De Koper moet vervolgens de conformiteit van de levering met zijn bestelling nagaan en de Klantenservice van LampenTotaal zo snel mogelijk op de hoogte brengen van iedere onregelmatigheid of non-conformiteit.

 

6. RECHT VAN HERROEPING

6.1 Recht van herroeping

De Koper heeft het recht om zijn bestelling zonder reden te herroepen binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de dag van ontvangst van de bestelling. Als de termijn van veertien (14) dagen op een zaterdag, zondag of op een feest- of vrije dag eindigt, wordt deze verlengd tot aan de eerstvolgende werkdag. Om dit recht uit te oefenen, moet de Koper vóór het verstrijken van de herroepingstermijn LampenTotaal op de hoogte brengen van zijn wens in een ondubbelzinnige verklaring via:
• Een herroepingsformulier, gestuurd met uw bevestiging van bestelling;
• Een brief of een e-mail gericht aan de Klantenservice van LampenTotaal (zie artikel 1.5 van deze algemene verkoopvoorwaarden) met daarin de volgende informatie: naam, postadres en indien beschikbaar, telefoonnummer, bestelnummer en e-mailadres.

6.2 Terugsturen van de producten

Binnen een termijn van maximaal veertien (14) kalenderdagen vanaf de aanvraag om herroeping moet(en) het(de) product(en) in kwestie evenals alle andere elementen die bij de aankoop van het(de) product(en) in kwestie overhandigd werden en in de mate van het mogelijke in de intacte originele verpakking teruggestuurd worden naar het volgende adres: Magazijn LampenTotaal BE, Tolsestraat 6, 4043KB Opheusden, Nederland, samen met de door de Klantenservice van LampenTotaal verstuurde retourbon. Ieder product van LampenTotaal dat geopend werd of beschadigd zou zijn of waarvan de oorspronkelijke verpakking beschadigd is zou zijn, wordt niet terugbetaald, noch hernomen noch ingeruild. Hetzelfde geldt voor gepersonaliseerde items, deze worden niet terugbetaald, noch hernomen of ingeruild.

6.3 Voorwaarden voor de terugbetaling van de producten in kwestie

Iedere door LampenTotaal aanvaarde retour zal aanleiding geven tot de terugbetaling via hetzelfde betaalmiddel dat de Koper gebruikte, van de producten in kwestie en van de standaardleveringskosten (behoudens in geval van een gedeeltelijke retour) binnen een maximale termijn van 14 dagen vanaf de kwalitatieve en kwantitatieve verificatie van de teruggestuurde producten. De kosten voor het terugsturen van het product blijven ten laste van de Koper: pakketten die verstuurd worden met portokosten te betalen door de ontvanger of tegen terugbetaling zullen niet aangenomen worden. De niet-aangenomen producten zullen naar de Koper teruggestuurd worden met portokosten te betalen door de ontvanger.

 

7. WETTELIJKE VRIJWARING VAN OVEREENSTEMMING EN VERBORGEN GEBREKEN

7.1 Wettelijke garanties

De Koper geniet van de volgende wettelijke garanties:
• De wettelijke garantie tegen verborgen gebreken die voortvloeit uit de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek waarbij hij zal moeten handelen binnen een termijn van twee jaar vanaf de ontdekking van het gebrek,
• De wettelijke garantie van overeenstemming van artikel 1649 bis tot octies van het Burgerlijk Wetboek.

7.2 Inroepen van garanties

Om een van deze garanties te kunnen inroepen, moet de Koper naar de rubriek «Uw account» op de Site.

 

8. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

8.1 Aansprakelijkheid

LampenTotaal kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van frauduleuze inbraak door een derde partij die tot wijzigingen van de beschikbare informatie op de site geleid heeft, in geval van de schuld van de Koper of in geval van overmacht, dat wil zeggen een onvoorzienbare en onweerlegbare handeling of gebeurtenis buiten de wil van LampenTotaal om.

8.2 In geval van aansprakelijkheid

In geval de aansprakelijkheid van LampenTotaal toch vaststaat ten gevolge van schade die de Koper lijdt als gevolg van de niet-uitvoering of de slechte uitvoering van de prestaties van LampenTotaal, blijft deze beperkt tot het door de Koper betaalde bedrag van de bestelling aan LampenTotaal.

 

9. ALGEMEEN

9.1 Verkoopsvoorwaarden

Het feit dat LampenTotaal zich bij de Koper niet op een bepaling van de Algemene verkoopsvoorwaarden beroept, kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van die bepaling.

9.2 In geval van ongeldigheid

Indien een van de bepalingen van de Algemene verkoopsvoorwaarden in haar geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaard wordt, blijven de overige bepalingen en andere rechten en verplichtingen die uit deze Algemene verkoopsvoorwaarden voortvloeien, onveranderd en dus van toepassing.

9.3 Rechtsgeldigheid

In het algemeen wordt tussen LampenTotaal en de Koper uitdrukkelijk overeengekomen dat de e-mails tussen de partijen en de gebruikte automatische registratiesystemen op de Site rechtsgeldig zijn, in het bijzonder wat de inhoud en de datum van de bestelling betreft.

 

10. TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTER

Deze algemene verkoopsvoorwaarden vallen onder het Belgische recht.

Ieder geschil in het kader van deze verkoopsvoorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, ook in het geval van oproeping in vrijwaring of van meerdere verweerders.
 

Weergave
Uw zoekopdracht heeft geen resultaten
Bekijk meer
Weergave
Zaagdiameter
Afmeting
Een moment geduld a.u.b.
Groot assortiment 17.500+ lampen
Gratis bezorging Vanaf 49,00
Advies op maat Wij helpen u graag
Door verder te gaan op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen onze website. Bekijk voor meer info ons cookiebeleid. Sluiten